نمایشگاه جهش درپارک علم وفناوری

نمایشگاه فصل جهش (پارک علم و فناوری کاشان )

نمایشگاه فصل جهش از تاریخ  ۹ تا ۱۳ دی ماه 1400 در پارک علم  و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی برگزار ...

ادامه مطلب