تولید مواد اولیه مرتبط با صنعت کاشی و سرامیک نظیر مواد اولیه جهت تولید رنگ های صنعتی ، لعاب، سنگ ساب ها و از بین برنده های رنگ صنعتی