دیرگدازهای قلیایی دیرگداز هایی هستند که بر پایه منیزیت (Mgo) هستند. واژه دیرگداز قلیایی به مواد دیرگدازی اشاره دارد که اساساً از اکسید های غیر اسیدی تشکیل شده باشند. دیرگدازهای قلیایی در دماهای بالا مقاومت بالایی در برابر خوردگی شیمیایی سرباره، اکسیدهای مایع یا جامد، گرد و خاک و دود از خود نشان می دهند. بنابراین در مواردی که یک یا چند مورد از این شرایط وجود دارد، از این مواد دیرگداز استفاده می‌شود. همانطور که تکنولوژی دیرگدازهای قلیایی پیشرفت کرده، کاربرد این محصولات نیز گسترش یافته است. به عنوان مثال می‌توان از کوره های فولاد که در آنها از سرباره های سیلیسی(اسیدی) وجود دارند، نام برد. پیشرفت های جدید و بهبود دیرگدازهای قلیایی با سرعت بالا به همراه تغییرات سریع تکنولوژی صنعتی پا به پای هم ادامه دارند.