سیمان منیزیا (Sorel) یک چسب نسوز بر اساس فرمول اکسی کلرید منیزیم است که به سرعت سخت می شود و دارای تعدادی کاربرد نسوز و تعمیر عمومی است. منیزیا همچنین به عنوان یک عامل پخت در دمای اتاق برای سیمان های فسفاته استفاده می شود.
يمان منيزيتي حفاری (مگنست) :به عنوان ماده اصلي جهت تهيه دوغاب سيمان منيزيتي حفاري به كار مي رود.
انواع سيمان منيزيتی حفاری
بر اساس دمای كاربردی و زمان بندش به دو نوع درجه بندی می شود:

سيمان منيزيتی حفاري دمای پايين (مگنست معمولي): كاربرد اين نوع سيمان در دمای پايين تر از 200 درجه فارنهايت می باشد.

سيمان منيزيتی حفاری دمای بالا (مگنست ريتارد شده): كاربرد اين نوع سيمان در دمای بالاتر از 200 درجه فارنهايت می باشد.