خلاقیت و نوآوری
به کارگیری دانش در کسب و کار
یادگیری مستمر
همکاری
پشتیبانی
تعهد
پایبندی به چارچوب های انسانی